Zemní protlaky

Nabízíme vám bezvýkopové roztlačování zeminy.

Využívá se pro protahování a vedení vodovodního, plynového a kanalizačního potrubí a elektromontážního a telekomunikačního vedení. Hlavní výhodou této metody, oproti klasickým výkopům, je úspora nákladků spojených s výkopem, zahrabáním, odvozem zeminy a uvedením komunikace do původního stavu, případně přerušením dopravy atd. Další nesporným kladem je rychlost provedení protlaku.

Zemní protlaky provádíme hydraulickým propichovacím zařízením, které je připojeno na benzínový agregát, což umožňuje provádět protlaky i v místech, nepřipojených k elektrické síti. Maximální průměr protlaku do 225mm a délky 15 m.


Protlaky jsou ekologické!

Pokud například třebujete zbudovat inženýrské sítě pod silnicí, pod nejrůznějšími stavbami či vodotečí, jste na správné adrese. Právě podvrtání silnic a jiných překážek patří mezi nejčastější zakázky. Když se kupříkladu nachází na povrchu krajiny říčka nebo rybníček, s použitím metod protlaků zůstane vodní plocha nedotčena, vyhnete se tak náročným výkopovým prácím a hlavně zásahu do ekosystému. V době, kdy je stále větší důraz kladen na přírodu a její zranitelnost je způsob výkopu protlaky a ideálním řešením.

Prto Postup práce

Po dohodě se zákazníkem je proveden výkop startovací cílové jámy o rozměrech d-2m, š-1,5m h- podvrtu -20cm. Obě jámy jsou srovnány do roviny. Objednatel zajistí odhalení všech inženýrských sítí v místě startovací i koncové jámy a trasy protlaku (v případě nemožnosti odhalení těchto sítí přebírá odpovědnost při jejich poškození). Následuje vlastní provedení protlaku a protažení ocelové chráničky.

Půdní podmínky

Omezujícím faktorem použití bezvýkopové technologie jsou především půdní podmínky. Pro efektivní nasazení jsou nejvhodnější hlinité půdy a jíly bez podílu kamene, komplikací přibývá v prostředí nesoudržných půd jako jsou hrubé štěrky, písky a kamenité půdy s vysokým podílem kamenné frakce. Vrtání v kompaktní skalní hornině neprovádíme.

V případě zhoršení půdních podmínek, kdy existuje obava z poškození vtahovaného potrubí ostrými kusy horniny nebo překážkami charakteru navážky, lze provést zkušební protažení krátkého kusu potrubí vrtem a poté zkontrolovat stav jeho povrchu. V případě nepřípustného rozsahu vrypů je nutné použít chránící potrubí průměru o jeden řád vyššího a vlastní potrubí vodovodu pak do něj vtáhnout nebo daný úsek provést otevřeným výkopem.